תקנון MERSA

תקנון תנאי שימוש

***הכתוב מטה מתייחס באופן שווה לכל מין ומגדר, ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד***

 1. כללי
 • תקנון תנאי שימוש זה מהווה הסכם משפטי מחייב. הוראותיו יחולו על כל גלישה ו/או שימוש באתר, שימוש ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים על ידי הגולשים ו/או הרוכשים באתר, והוראותיו עשויות להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתו המלא והבלעדי של האתר. אשר על כן, טרם המשך השימוש באתר ו/או ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש שלהלן, לרבות מדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

אתר מירסא ע.ס 300356557 (להלן "האתר") הינו אתר סחר אלקטרוני,  ומשמש לרכישת מוצרים על ידי גולשים באתר (להלן "המשתמש/ים" ו/או "הרוכש/ים ו/או הקונה/ים"). האתר מאפשר למשתמשים לרכוש מוצרים מגוונים, ייצור רשימות של מוצרים מועדפים ועוד.

 • האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות, לגרוע או להוסיף על תנאי שימוש אלה בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת או בדיעבד. כל תוספת, גריעה ו/או שינוי כאמור אשר יתבצעו באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאי שימוש אלה, יחייבו את המשתמש באתר עם המשך שימושו בו. משכך, מירסא ממליצה למשתמש לעיין בתנאים אלה מעת לעת. שימוש המשתמש באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמתו לשינויים אלה. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינויים, עליו להימנע מהמשך שימוש באתר.
 • הוראות תקנון תנאי שימוש זה אינן באות להחליף כל תקנון, תנאי שימוש או מדיניות פרטיות של כל אתר ו/או עמוד ו/או מותג אחר אשר עשוי להיות נגיש ו/או מקושר ו/או זמין באמצעות ו/או דרך אתר זה, לרבות אתרים המצויים בשיתוף פעולה ו/או אתרים מקושרים ו/או כל אתר בעל שם מתחם נפרד הנגיש מתוך אתר זה (להלן "אתרים מקושרים"). ככל שהמשתמש יופנה לגלוש ו/או לעשות שימוש באתרים מקושרים, אזי שהשימוש בהם יהא בכפוף גם לתנאיהם הפרטניים, נוסף על תנאי מסמך זה, ומומלץ על כן לעיין בהם בנפרד. כמו-כן, מירסא שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר בכל עת קישורים המופיעים בו, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, והכל בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי.
 • באתר מוצעים למכירה מוצרים ו/או שירותים של ספקים שונים ומגוונים. כיוון שהמוצרים ו/או השירותים המוצגים באתר אינם בהכרח מוצרים המיוצרים על ידי מירסא, אלא אך ורק משווקים על ידה, לעיתים תופנה לדף המתאר את המוצר המוצע למכירה, פרטים אודות היצרן והיבואן, פרטי האספקה, האחריות, פרטים אודות תנאי התשלום, המשלוח וכיו"ב. מובהר, כי האחריות על המידע המוצג בדפים המתוארים לעיל הינה על מוסר המידע בלבד.
 • נוסח תקנון התנאי שימוש המחייב והקובע בכל מועד הינו נוסח התקנון העדכני המפורסם באתר. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תקנון תנאי שימוש זה, יגברו ויחולו הוראות התקנון. תוקף תנאי השימוש הינו מצטבר ולא לחילופין, ותנאי השימוש יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את תחולת זה.
 • שימוש באתר, לרבות גלישה בו ו/או רכישת מוצרים מאתרי האינטרנט על-ידי המשתמש, מהווה אישור כי המשתמש קרא את הוראות תקנון תנאי שימוש זה וכי הוא הבין אותן ומסכים להן, לרבות לתנאי מדיניות הפרטיות, כפי שיעודכנו מעת לעת, וכן כי הוא מתחייב לפעול לפיהן ולקבלן ללא כל הגבלה או הסתייגות.
 • המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר ובאתרי האינטרנט לצרכים אישיים ובלתי מסחריים בלבד. חל איסור לעשות באתר ו/או בכל חלק ו/או באתרי האינטרנט המופיעים בו כל שימוש למטרה אשר איננה לצורך אישי או בלתי מסחרי.
 • הרישום לאתר וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש למירסא ו/או אשר הצטבר אודות המשתמש בעת ו/או אגב השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.
 1. שימושים אסורים באתר
 • ללא מתן הרשאה ממירסא, מראש ובכתב, המשתמש אינו רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושו באתר ובתוכן האתר:
  • לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר ו/או להשתמש בתוכנו לשם יצירת מאגר מידע, רשומות תפוצה ו/או לקט.
  • להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה לאחור, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן חלק כלשהו באתר ו/או את תוכן האתר, כולו או חלקו.
  • להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר.
  • להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהו.
  • הפצת דואר זבל (SPAM) או הצפה של כל דואר אחר מאת השרתים באמצעותם מופעל האתר.
  • לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.
  • לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.
 • אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית, על-פי כל דין.
 1. תנאי רכישה באתר
 • רכישת מוצר באתר אפשרית בדרך פשוטה, והינה הזמנת מוצרים מן האתר ללא רישום מלא, באמצעות מצב "אורח". בכדי להזמין מוצרים, נדרש המשתמש ו/או הגולש לבחור מוצר ולעבור לקופה לתשלום ולבחור שיטת משלוח (להלן "מצב אורח").
 • האתר עשוי להכיל מגוון אפשרויות קניה, לרבות מבצעים שונים, הנחות וכדומה. לעיתים יתווספו ויחולו תנאים פרטניים בנוסף לתנאי השימוש בתקנון זה. מובהר, כי תנאים אלה אינם מבטלים זה את זה אלא מצטברים, ובאחריות המשתמש לוודא ולקרוא אותם טרם השימוש באתר ורכישת המוצרים.
 • המשתמש רשאי לבחור להשתמש בחלק מהשירותים המוצעים באתר ולא בכולם. כמו כן, ייתכן כי חלק מהשירותים אינם פעילים עדיין וכי שירותים אלה יועמדו לרשות המשתמש עם הפעלתם יצויין ליד כל מוצר ו/או שירות.
 • מיד לאחר הקשת כל הפרטים וביצוע ההזמנה, ולאחר קבלת אישור חברת כרטיס האשראי על ביצוע ההזמנה ווידוא עמידת המשתמש ביתר הוראות תנאי השימוש, יחל תהליך אספקת המוצר לבית הרוכש, בהתאם לעדיפות המשלוח אותה בחר (משלוח, על פי סוגיו, או איסוף עצמי), ככל שהינה בטווח ההפצה של מירסאו/או ספקי המשנה שלה כמפורט במדיניות המשלוחים או בתקנות. 
 • ההזמנה תירשם במחשבי מירסא, או אצל מי מטעמה. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של מירסא, המנהלת רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, הם בלבד, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהם.
 • על המשתמש להקפיד על מסירת פרטים מדויקים ונכונים, על-מנת שהשימוש באתר יתאפשר במהירות וללא תקלות. מובהר בזאת, כי הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין, מהווה עוולה אזרחית ואף עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו למירסא ו/או כל מי מטעמה עקב כך.
 • במקרה בו לא אושרה העסקה על-ידי חברות האשראי יקבל הרוכש הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה, במידה ולא אושרה העסקה, יידרש הרוכש ליצור קשר טלפוני עם מוקד המכירות של מירסא בטלפון תוך יום עסקים לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור העסקה על-ידי חברת כרטיסי האשראי ובכפוף לעמידה בהוראות תקנון תנאי שימוש זה.
 • בקשה של רוכש לשינוי פרטי כרטיס אשראי או אופן החיוב, ככל שתאושר על-ידי מירסאבהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, עשויה להיות מחויבת בתשלום עמלה על ידי חברת כרטיסי האשראי (ככל שתאושר על-ידי חברת כרטיסי האשראי) והרוכש מתחייב לשאת בתשלום עמלה כאמור.
 • מובהר כי האתר משמש למכירה קמעונאית בלבד. מחירי המוצרים המוצעים באתר והמבצעים שבו תקפים לרכישה באמצעות האתר ובחנות בלבד והם אינם חלים בהכרח בחנויות הספקים, יבואנים או כל חנות אחרת.
 • מירסא שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לגרוע שירותים שונים בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי.
 1. כשירות – הזכאים להירשם לאתר ולרכוש באתרי האינטרנט
 • רשאים לרכוש באתר אך ורק משתמשים שעומדים בתנאים המצטברים המפורטים להלן:
  • משתמשים בני 18 ומעלה בעלי תעודת זהות ישראלית או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל  .
   • משתמשים בעלי כרטיס אשראי ישראלי תקף או כרטיס אשראי זר.
   • אין אפשרות לבצע תשלום באתר ללא בחירת אופציה של כרטיס אשראי או אמצעי אחר המקובל על האתר (לרבות PayPal).
  • משתמשים בעלי תא דואר אלקטרוני ובעל אמצעי התקשרות טלפוני (טלפון נייח ו/או טלפון נייד).
  • משתמשים המצויים בטווח שירות המשלוחים של מירסאו/או ספקי המשנה שלה.
 • למען הסר ספק מובהר, כי למירסאנתונה הרשות בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי למנוע ולבטל מרוכשים את רישומם והזמנתם, ככל שהתנהגותם אינה הולמת ו/או היה והם מבצעים שימוש בלתי מורשה, בלתי ראוי או בלתי סביר באתר, לרבות אי ציות לתנאי שימוש אלה ו/או למדיניות הפרטיות ו/או אם כרטיס האשראי של המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש, והכל לראות עיניה ולשיקול דעתה המלא והבלעדי של מירסא.
 1. שעות פעילות האתר
 • האתר פעיל 24 שעות ביממה, למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקה ו/או מכל סיבה אחרת, הכל בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של מירסא וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת על כך.
 • שעות פעילות מוקד שרות לקוחות הינן בימים א' – ה' בין השעות 10:00-19:00. מובהר בזאת, כי ייתכן שיחולו שינויים בשעות פעילות האתר ו/או בשעות פעילות מוקד שירות הלקוחות כמצוין בתקנון תנאי שימוש זה, והכל בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של מירסא.
 1. בעלות וזכויות קניין רוחני
 • האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, לרבות כל מידע מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), ולרבות טקסט, תמונה, קול, וידאו, בכל אמצעי מדיה ובכל מכשיר קצה, הקיימים היום ו/או שיהיו קיימים בעתיד ו/או כל שילוב שלהם לרבות כתבות, מאמרים, ידיעות, סקירות, נתונים, קבצים, מפות, עצות, ניתוחים, המלצות, הנחיות, הערכות וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט שהוא, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, שרטוט, עיצוב, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) (להלן "התוכן" או "התכנים"), מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן התוכן הכלול באתר ללא הסכמתה במפורשת של מירסא, מראש ובכתב.
 • כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם ("Domain"), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, המוניטין, 'Know How', שיטות, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סימני שירות, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, מידע טכני, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של מירסא או של צד שלישי, אשר הרשה למירסא להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר למירסא בלעדית (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי, מסחרית ושאינה מסחרית, בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור מירסא לכך, מראש ובכתב.
 • מבלי לגרוע מהאמור, שם מירסא וסימני המסחר שלה, לרבות אובייקטים הקשורים למוניטין מירסא, כגון (אך לא רק): סימנים, לוגו, סמלילים, סימני שירות, או כל אובייקט אחר כפי שהם מופיעים באתר, הינם קניינה הבלעדי של מירסא ואין לעשות בהם כל שימוש


 • תוכן האתר ופרסומות
 • האתר בכללותו, כולל כל התכנים המופיעים בו מוצעים לציבור ולמשתמש כמות שהם (As Is) ובהתאם לזמינותם (As available). כוונת מירסא היא שהתוכן המופיע באתר יהיה נכון ומדויק ואמין, אולם יתכן כי התוכן או המלאי המוצג אינו שלם ולחלופין יתכן כי נפלו טעויות טכניות ו/או אחרות בתוכן לאור שהמידע כולו נלקח מהיבואנים ו/או הספקים ו/או היצרנים .
 • מירסא מבהירה בזאת, כי התוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס למוצרים המתפרסמים באתר, ועל כן מודע למשתמש ומסכים לכך שכל ההסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה בהתאם לשיקול דעתו המלא והבלעדי ובאחריותו בלבד; על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר המוצג והוא מוותר ויהא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לגבי הסתמכות על כל האמור.
 • כל תוכן ו/או מידע המובא באתר בקשר למאפייני המוצרים, אשר מקורו בצדדים שלישיים, לרבות אך לא רק יבואן ו/או יצרן המוצר ו/או ספק השירות וכיו"ב (לפי העניין), לרבות מפרטים, הוראות שימוש ונתונים שונים, נמסר על-ידי הצדדים השלישיים הללו ומירסא לא תהיה כל אחריות לגביו.
 • מובהר, כי פרסום אשר יופיע באתר מעת לעת יהיה אמין ונכון לכל היתר וככל שיופיע, אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתך העצמאי. במסגרת הפרסום כאמור עשויה להיכלל ביקורת על אישים ו/או מוצרים ו/או שירותים שונים ו/או אירועים שונים, אשר אינה בהכרח משקפת את דעת מירסא, אלא את דעותיו האישיות של הכותב ו/או המפרסם בלבד.
 • האתר עשוי לעשות שימוש בקבצי עוגיות "Cookies" (להלן "קוקיז"), קבצים אשר באמצעותם נאסף מידע אנונימי לצורך התפעול השוטף והתקין של האתר, לאימות פרטים, אבטחת מידע וכדי להתאים את תוכן האתר להעדפות משתמשים אישיות וכך להקל על שימוש בו.
 • נוסף על כן, ייתכן כי המידע אשר ייאסף באמצעות הקוקיז ישמש לצורך הצגת מודעות או הצעות למוצרים ולשירותים שונים של מירסא או של חברות הקשורות עמה בעת שימוש באתר ו/או בשירותים נלווים המופעלים דרכו.
 • הקוקיז הינם קבצי טקסט הנוצרים עם השימוש באתר, בהנחה שהגדרות המכשיר של המשתמש מאפשרות זאת. חלק מהקוקיז יפקעו כאשר המשתמש יסגור את האתר וייתכן כי אחרות יישמרו על גבי הזיכרון במכשיר. מובהר כי בכל עת, באפשרות המשתמש למחוק את הקוקיז מהמכשיר שברשותו, אם כי מוצע לעשות כן רק אם המשתמש משוכנע כי אינו מעוניין שהאתר, התוכן והשירותים המוצעים בו יותאמו להעדפותיו. מאחר שהקוקיז נועדו להקל על המשתמש את הצורך להזין פרטים אישיים ונתוני זיהוי בכל הפעלה או שימוש באתר, אזי שיש להיזהר מלמחוק אותם, אלא אם המשתמש דאג לשמור את הפרטים המזהים הדרושים במקום ידוע ומאובטח.
 • למידע נוסף על שימוש בקוקיז באתר, אנא עיינו במדיניות הפרטיות של מירסא באתר.
 1. שמירת פרטיות והגבלת אחריות
 • מירסא דואגת ומתחייבת באופן מלא לשמירת פרטי הלקוחות שלה באפן תקני וראוי כדין ולא תמסור שום פרט לצד ג' 
 • הלקוח שרוכש ממירסא רוכש באופן מאובטח ומירסא אינה שומרת פרטי כרטיסי האשראי של הלקוחות ויתר מזה הינה משתמשת במערכת סליקה שנתמכת בהתקן PCI DSS =PAYMENT CARD INDUSTRY DATA SECURITY STANDAD (שזה אומר בעולם הוקמה מועצה בינלאומית אשר קבעה תקן אחיד לאבטחת מידע בעסקים ושומר על הלקוחות בשם PCI DSS )
 • מירסא יש לה גם תעודת SSL שזוהי שיטת הצפנה ואבטחה לדפי אינטרנט מאובטחים. דפים מאובטחים הם דפים שהתקשורת בינם לבין הדפדפן מוצפנת, ושזהות החברה או האדם המציג את הדפים ניתנת לבירור אחד הכלים המידיים לבדיקה של אמינות האתר שבו אתם נמצאים היא תעודת ה-SSL שלו.

  תעודת SSL היא תקן המעיד שהתקשורת בין המחשב שלנו לאתר האינטרנט מוצפנת. כלומר, באתר עם תעודת SSL

  פורץ שיירט את פרטי האשראי בעת הקנייה – ייכשל..
 • מירסא עושה מאמצים רבים כדי לספק למשתמשים באתר חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר והינה אחראית לאמינות מה שמציגה ו/או שמעתיקה מעת לעת על מידע שמנפיק היבואן ו/או הספק ו/אן היצרן מבחינת תוכן, תמונות, מפרט, מחיר, משלוח . כמובן מירסא אחראית לתת שירות טלפוני בכל דרך אפשרית כמפורט בתקנון ע"י מחלקת שירות מיואשת וזריזה. בין היתר מירסא מנפיקה ומסתמכת על המידע של המוצרים מהיבואנים הרשמים לכל מוצר לכן אנו עושים מאמץ רב לבדיקת הנתונים שמפורסמים על ידינו . עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות גישה לאתר מעת לעת .ידוע למשתמש ו/או לגולש, כי האתר, לרבות כל תוכן, מוצר, ו/או שירות בו, ניתנים על ידי מירסא במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם (As is ו- As available). מירסא לא תישא בכל אחריות שהיא על המידע שמונפק מהיבואנים הרשמיים ו/או הספקים ו/או היצרנים של כל מוצר, באפן מפורש או משתמע בקשר עם האתר, לרבות כל תוכן, מוצר או שירות בו, וכן בקשר עם זמינותם ו/או התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש ו/או הגולש. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי הוא אחראי באופן מלא ובלעדי לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו, וכי ידוע לו שמירסא אינה אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהוא עושה באתר כאמור.
 • מירסא ו/או מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר, צפוי ושאינו צפוי), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או בכל תוכן ו/או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע:
 • בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא;
 • הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו;
 • שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, בין על ידי מירסא ובין על ידי צדדים שלישיים;
 • כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים;
 • הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה;
 • נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכדומה, בתוכן באתר.
 • מובהר, כי שיבוש בקליטת פרטי המשתמש באתר ו/או במחשבי מירסא מכל סיבה שהיא, לרבות תקלה הקשורה למירסא, לא יהווה עילה לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד המשתמשים. כך, גם לעניין פעולת רכישת מוצר באמצעות האתר אשר לא נקלטה במחשבי מירסא עקב שיבוש כאמור.
 • מובהר בזאת כי האחריות על המוצר מוטלת על הספק ו/או היצרן, ועל פי המקובל ביחס ליתר המוצרים והכל בהתאם להוראות החוק. אם חלה תקלה בתקינותו של המוצר, על הצרכן לפנות לספק/היצרן על פי החשבונית המצורפת למוצר. בכל מקרה האחריות על המוצר לא תוטל על מירסא כמשווקת או יבואנית המוצר.
 • להסרת ספק, אחריות מירסא, ככל שניתן יהא להוכיח כי קיימת, תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר הפגום בלבד, והמשתמש מתחייב בזאת לציית להוראות כל דין העשויות לחול על שימושו באתר ו/או בתוכנו, לרבות תקנון תנאי שימוש זה.
 • אין בהגבלת האחריות בסעיף ‏זה, בכדי לגרוע מכל הגבלת אחריות אחרת המפורטת בתקנון תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.
 1. ביטול עסקה והחזרת מוצרים
 • ניתן לבצע החלפה או ביטול של המוצר תוך 14 ימים מיום הרכישה לפי חוק הגנת הצרכן או לפי כל דין אחר, על ידי שליחת אימייל לשירות הלקוחות של-MERSA כל עוד : 

  (1) לא נעשה בפריט כל שימוש ו/או לא הותקן בבית הלקוח ע"י הלקוח עצמו או ע"י מתקין; 
  (2) לא נגרם לפריט נזק או פגם; 
  (3) הפריט באריזתו המקורית ולא אזל מהמלאי; 
  (5) הוצגה חשבונית מס מקורית בגין התשלום עבור הפריט; 
  (6) הפריט המוחזר לא יוצר במיוחד עבור המשתמש או על פי מידותיו או בהתאם לדרישות מיוחדות.

 • הלקוח אם החליט לבטל את המוצר יחזיר למחסני הספק שסיפק לך את המוצר כמפורט להלן 
  - הביטול יבוצע בניכוי דמי משלוח ראשוני כמפורט ליד כל מוצר למעט ארונות אמבטיה קטנים וגדולים סך של 200 ₪ מונבלוק חרס ו/או אסלות תלויות שבירים סך של- 150 ש"ח,(הטבה של משלוח חינם לא תקפה במקרה של ביטול פריט או החלפה והלקוח יהיה מחויב בתשלום דמי משלוח כי לא מימש את ההטבה) בנוסף יחוייב בדמי ביטול לאתר בסך 5% או 100 ש"ח הנמוך ביניהם ובנוסף לדמי ביטול לחברת האשראי בסך 10 ש"ח .


  הלקוח אם החליט להחליף את המוצר יחויב:
  -בדמי משלוח ראשוני על אף שקיבל הטבה של משלוח חינם כי לא מימש את השימוש במוצר ויחוייב בדמי משלוח למוצר החדש עם דמי משלוח חוזר למוצר הראשון כמפורט לעיל (הטבה של משלוח חינם תהיה תקפה למוצר החדש).     

 • על הקונה לשלוח הודעה בכתב למירסא, אשר יפורטו בה שמו המלא ופרטי מידע נוספים שיידרשו (להלן "הודעת הביטול"), לרבות באמצעות דואר אלקטרוני.
 • מוצרים שהינם ביצור ו/או הזמנה מיוחדת שמותאמת ללקוח ולפי הדרישות שלו לא ניתנים להחזרה ו/או ביטול הזמנה.
 • מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים פתוחים/פגומים ו/או משומשים, בכפוף לכך שהמוצרים לא נמסרו באופן פגום על ידי מירסא. למען הסר ספק, ההחלטה בנושאים כאמור תהא מסורה לשיקול דעתה המלא והבלעדי של מירסא.
 • יודגש כי החזרת מוצרים ו/או ביטול הזמנה כאמור בסעיפים לעיל, יהיו בהתאם ובכפוף להוראות הדין, לרבות אך לא רק חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות המותקנות מכוחו, חוק המכר, התשכ"ח-1968, חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו-1986 ו/או בכפוף למדיניות מירסא, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, כפי שתקבע מעת לעת .
 • מבלי לגרוע מהוראות תנאי שימוש אלה, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהא מירסא רשאית לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם הקונה, גם במקרה בו נשלחה הודעה על ההזמנה לקונה. התקשרות אשר בוטלה לא תזכה את הקונה בכל סעד שהוא ולא יהיו לקונה כל דרישות ו/או טענות ו/או תביעות כנגד מירסא:
  • במקרה של השבתה או תקלה בפעילותו התקינה של האתר עקב "כוח עליון", ו/או עקב מקרה של תקלה מהותית במערכת המחשב, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את מירסא, ו/או בכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת מירסא את פעילותו התקינה של האתר ו/או את אספקת המוצרים.
  • במקרה בו לא עמד הקונה בהתחייבות מהתחייבויותיו לרבות, אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין המוצר שהזמין ו/או בכל מקרה בו מסר הקונה פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים, לרבות במקרה של אי אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.
  • במקרה בו המוצר המוזמן אזל מהמלאי ו/או לא היה קיים במלאי עת ביצוע ההזמנה.
  • בכל עת בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של מירסא, ובלבד שתמסור על כך לקונה הודעה טרם מועד האספקה. במקרה של ביטול לפי סעיף זה, לא יחויב הקונה בתשלום סך ההזמנה.
 1. מועדי אספקה, הובלה ומשלוח
 • אספקת המוצרים אשר נרכשו באתר ואשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס אשראי, תיעשה על ידי מירסא ו/או על ידי הספקים ו/או על ידי חברות המשלוחים בהתאם לתנאים הרשומים בדף המוצר שנרכש לכתובת בישראל (המצויה בטווח שירות המשלוחים של מירסא), אותה הזין הרוכש בעת ביצוע ההזמנה ושילם עליה כדין, מירסא תדאג שהמוצר יגיע באופן מושלם לכל היתר כמפורט בדף התוכן ו/או במפרט של המוצר שהועתק מהיבואנים ו/או מהספקים ו/או היצרנים ובכפוף לכך כי זכותה של מירסא שלא לספק מוצר כלשהו, וזאת בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי ובכך הלקוח יהיה זכאי לקבל כספו בחזרה באופן מלא כל עוד שולם הסכום של המוצר כדין.
 • האתר עשוי לאפשר לרוכש לבחור באפשרות של איסוף עצמי בעת ביצוע ההזמנה (במידה וקיימת אפשרות כזו לגבי המוצר שרכש) ללא חיוב בדמי משלוח. ניתן יהיה לשנות את אופן האספקה לאחר השלמת הרכישה בתוספת תשלום משלוח ע"י מחלקת השירות במירסא. במקרה של איסוף עצמי האחריות על המוצר תחול על הלקוח החל ממועד קבלת המוצר לחזקתו.
 • מובהר כי מועדי אספקת המוצרים יהיו בהתאם למפורט בדף המוצר שנרכש ובהתאם ליכולות האספקה של מירסא באותה עת, ולקונה לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם כך. להסרת ספק, מספר הימים לאספקת המוצר ימנו החל מיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי של הרוכש. מועד האספקה וכן המועד לביצוע איסוף עצמי מחושבים על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א' – ה' ואינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג ימי חג וימי שבתון.
 • בנסיבות של איחור בשל כוח עליון כדוגמת שריפה, שיטפון, מלחמה, סגר כתוצאה מהקורונה וכו' ו/או עקב אירועים שאין מירסא שליטה עליהם כדוגמת שביתות, פשיטות רגל של ספקים, תקלות וכיו"ב, תיידע מירסא את הרוכשים עם היוודע דבר האיחור ותאפשר להם לבחור בין המתנה עד לקבלת המוצר, או קבלת מוצר חלופי, ככל שזה מתאפשר, או ביטול העסקה והשבת כספם.
 • מירסא אינה ולא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם ברוכש או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם הרוכש בשעות העבודה המקובלות. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של מירסא לאספקת המוצר.
 • עקב המצב הביטחוני ששורר במדינה ומשיקולים שונים, מסרבות לעיתים חברות הובלה להוביל מוצרים ליישובים מעבר לקו הירוק ו/או לישובים מסוימים שהכניסה אליהם כרוכה בסכנת חיים למוביל, או בחשש לסכנת חיים שכזו. במקרה כזה יובהר העניין לרוכש ומירסא תהא רשאית לתאם עם הרוכש את מסירת המוצר במקום מוסכם אחר שיהא מקובל על הצדדים ובהתאם למדיניות מירסא.
 • במידה שיתברר למירסא כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה ובהתאם לנהליה הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש ולא ימצא פתרון המקובל על הצדדים, תהא מירסא רשאית לבטל את העסקה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש. בוטלה העסקה כאמור לעיל, תשיב מירסא לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהא זכאי לכל פיצוי נוסף מכל סוג שהוא בגין ביטול העסקה כאמור.
 • בעת אספקת המוצר ו/או באיסוף עצמי של מוצרים, רשאית מירסא ו/או כל מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצר.
 1. ציות לתנאים ושיפוי
 • הקונה מתחייב בזאת לציית להוראות כל דין העשויים לחול על שימושו באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי שימוש אלה.
 • כמו כן, הקונה מתחייב לשפות את מירסא ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ"ט עו"ד והוצאות משפט בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או מכל מעשה ו/או מחדל של הקונה ו/או מכל חיוב בו תחויב מירסא ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש למירסא אין אחריות לגביו, או שתועלה נגדה על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על ידי הקונה באתר ו/או בתוכנו, לרבות הפרת תנאים אלו.
 1. זמינות ו/או שינוי האתר
 • מירסא רשאית להתיר או לאסור את גישת הקונה לאתר בכל זמן בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות או להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, באופן זמני או קבוע בכל זמן וללא מתן הודעה מוקדמת, ומבלי שתהא לקונה כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות ו/או תביעה בקשר לכך.
 • מירסא תהא רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, בהשלמת רישום לאתר ו/או לשירות מסוים בו ו/או על-ידי אימות פרטי הקונה באתר, לסוגי משתמשים מסוימים או ככלל, ומבלי שתהא לקונה כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות ו/או תביעה בקשר לכך.
 1. התיישנות

מבלי לגרוע מהאמור בתקנון תנאי שימוש זה, הקונה ו/או המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מירסא ו/או כל מי מטעמה ו/או צדדים שלישיים הקשורים לשימוש באתר על ידי הקונה ו/או למוצרים המופיעים באתר, תוגבל לתקופה של 6 חודשים וכלל הצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.

 1. סמכות שיפוט וברירת דין

על כל שימוש באתר ו/או על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעים משימוש זה ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור ו/או הנובע מתנאי שימוש אלה תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר נצרת, והדין המהותי והפרוצדוראלי אשר יחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

 1. שונות
 • תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך לבין מירסא בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.
 • תנאי השימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש ו/או רוכש  לבין מירסא.
 • אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.
 • מירסא תהא רשאית להעביר ו/או להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או למשכן איזו מזכויותיה ו/או התחייבויותיה המופיעות בתנאי שימוש אלה, כולן או חלקן ו/או להעניק זכות אחרת כלשהי לצד שלישי כלשהו, הכל לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש.
 1. יצירת קשר

מירסא הינו אתר סחר אלקטרוני לרכישות רק באונליין לכן בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אל שירות הלקוחות של מירסא באמצעות טופס יצירת קשר באתר, או באיימיל MERSA.CO.IL@GMAIL.COM, הודעות שלא ימסרו באמצעים המפורטים, לא יחשבו כהודעות שנמסרו.כל הודעה אשר תשלח על-ידי מירסא לרוכש וזאת על פי הכתובת כפי שמילא הרוכש בעת ההזמנה תיחשב כאילו הגיעה למענה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה לדואר ישראל, ואם נמסרה במייל – ביום מסירתה.


           18. אחריות למוצרים/אחריות למשלוחים שמבצע הספק


האחריות בגין המוצרים מופיעה ליד כל מוצר שניתן לתת לו אחריות, התוקף של האחריות הוא לפי קביעת החברה שמייבא ו/או מייצרת את המוצר.   

ניתן לספק ללקוח באמצעות הספקים של מירסא מטעמי מלאי ו/או מקיצור הליכי אספקה ו/או קרבת הלקוח ממחסני הספק, מירסא תהיה אחראית ותדאג להגעת המשלוחים באופן ישיר מהספק ללקוח תוך הזמן הנקוב באספקה של המוצר ככל האפשר. 

אם ובהנחה המוצר לא הגיע ללקוח כתוצאה שאין במלאי ו/או כשל טכני במערכות של הספק ו/או כשל עם חברת המשלוחים של הספק ו/או כל סיבה שקשורה או לא קשורה לספק, מירסא תהיה אחראית לספק אותו בעצמה ככל האפשר. 

אחריות ותיקוניים לברזים
תוקף האחריות כפוף להנפקת חשבונית מס מקורית בגין התשלום עבור הפריט ויהיה רשום ליד כל מוצר כפוף למדיניות של הספקים ו/או היבואנים ו/או היצרנים
אחריות של המוצר רשומה ליד כל מוצר אחרת אין אחריות למוצר 
MERSA ו/או מי מטעמה, לא אחראים לא במישרין ולא בעקיפין לנושא ההתקנות, האחראי על ההתקנה הוא רק המתקין ו/או חברת ההתקנות ו/או מי מטעמו וכל נזק שיהיה לא תישא MERSA אחריות כלשהיא למוצר או לנזק שיגרם כתוצאה מההתקנה. 
החברות והיבואנים ו/או הייצרנים יעניקו אחריות למשך 12 חודשים למנגנון הברז, כל זה כפוף להוראות ניקוי ותחזוקה תקינים.
מעל לשנה הראשונה האחריות תהיה כפופה רק לגוף של הברז ו/או המוצר וכל ביקור טכנאי בבית של הלקוח אם יוענק ע"י היבואן ו/או הייצרן יחוייב הלקוח בסכום של- 250 ש"ח 
אם ובהנחה לא יוענק ע"י היבואן ו/או הייצרן ו/או הספק ביקור בבית במהלך השנה הראשונה יינתן שירות לפי תיקון מעבדה באמצעות חברת משלוחים בתשלום דמי משלוח רגילים בין 2-7 ימי עסקים 
האחריות לא תחול במקרים הבאים :
*אם התקלה נגרמה כתוצאה מהרכבה שלא בהתאם להוראות או שימוש בחומרי ניקוי מזיקים 
*המוצר תוקן או טופל ע"י אנשים שלא הוסמכו ע"י החברה 
*סתימה שנגרמה כתוצאה מלכלוך בצנרת וגרמה לברז או לאחד ממרכיביו נזק 
*במקרה של שימוש מעל 80 מעלות צלזיוס ו/או שימוש בלחץ גבוה מ-6 אטמוספרות 
*פגם שלא נגרם מבלאי סביר עקב שימוש במוצר 
*טיפול בחומר לא מתאים או טיפול בניגוד להוראות הניקוי והתחזקה המופיעות בתעודה זו

אחריות ותיקונים למקלחונים 
תוקף האחריות רשום ליד כל מוצר כפוף למדיניות של הספקים ו/או היבואנים ו/או היצרנים
אחריות של המוצר רשומה ליד כל מוצר אחרת אין אחריות למוצר 
האחריות של המקלחונים ניתנת רק לפרופיל של המקלחון שאר החלקים ו/או שבר ו/או גומיות אין להם אחריות. 
12 חודשים אחריות על הצירים של המקלחון מטעם הספקים ו/או היבואנים ו/או היצרנים של המקלחון
ניתן לקבל שירות ע"י ביקור טכנאי לתיקון המקלחון באמצעות היבואן ו/או הייצרן, יחוייב הלקוח  באמצעות מחלקת שירות, בתוספת תשלום על הביקור ועל החלקים.

אחריות לארונות אמבטיה מראות ומוצרי חרס (אסלות תלויות, כיורים, מונבלוקים וכל מוצר אחר שעשיו מחרס או מזכוכית)
תוקף האחריות רשום ליד כל מוצר כפוף למדיניות של הספקים ו/או היבואנים ו/או היצרנים.
אחריות של המוצר רשומה ליד כל מוצר אחרת אין אחריות למוצר.
האחריות של הארונות ניתנת רק לצירים של הדלתות ולמסילות של המגירות האחריות ניתנת באמצעות החלפת החלק הפגום בחלק חדש באמצעות חברת משלוחים הלקוח ישלם דמי משלוח 100 ש"ח למוביל להלוך וחזור. 
אין ביקור טכנאי להחלפת צירים ומסילות של הארון. 
אין אחריות על התנפחות העץ ו/או שבר ו/או שנוי צבע של הארון.
אין אחריות על שבר של כיורים, אסלות תלויות, מונובלוקים, וכל מוצר אחר שעשוי מחרס או זכוכית (בדיקת המוצר מוטלת אך ורק על הלקוח)  
אין אחריות על שבר של מראות (בדיקת המוצר מוטלת אך ורק על הלקוח)
 • במידה שיתברר כי מירסא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה ובהתאם לנהליה הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש ולא ימצא פתרון המקובל על הצדדים, תהא מירסא רשאית לבטל את העסקה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש. בוטלה העסקה כאמור לעיל, תשיב מירסא לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהא זכאי לכל פיצוי נוסף מכל סוג שהוא בגין ביטול העסקה כאמור.
טואול - בניית אתרים